Galeria to ciało Lost&Found — bezpośrednie skojarzenia moje i Wasze, zaproszonych gości w temacie danego numeru. Moje — ponieważ zapraszam osoby, które uważam za czujące temat. Wasze — ponieważ to Wy pokazujecie swoją wizję tematu. W galerii pojawiają się twórcy wizualni — malarstwo, grafika, rysunek, fotografia…, którzy poprzez swoje prace dają odpowiedź.  Zapraszam do zgłaszania się.

Redaktor Naczelna — Łucja Lange

++++++++++++++++++

Art. Gallery + Presentations are the main body of Lost&Found — direct impressions both mine and Yours, dear guests of the issues. Mine — because I invite people I believe to connect to the theme. Yours — because you show me your interpretation of said theme. The Gallery is for the visual arts — paintings, graphics, drawings, photography…, that give the answer. I encourage you to take part.

Editor in Chief – Łucja Lange